Het milieu-Duurzame Nationaal Inkomen (mDNI)

volgens Roefie Hueting
Naast het standaard nationaal inkomen (NI) is het zinvol om een cijfer te gebruiken voor het milieu-duurzame nationaal inkomen (mDNI). Het gaat dan om de afstand tot milieu-duurzaamheid eΔ = NI - mDNI. Deze site geeft enige informatie over dat mDNI. In 2018 werd een voorlopige schatting van mDNI 2015 opgenomen in de Monitor Brede Welvaart.
Lijst van Nederlandse publicaties
Excel sheet met ontwikkeling van NNI en mDNI, en de afstand daartussen, voor 1990, 1995, 2000, 2005
  Powerpoint presentatie 11 juli 2019 n.a.v. het nieuwe boek "National Accounts and environmentally Sustainable National Income"
Monitor Brede Welvaart Raming mDNI 2015 (correctie januari 2019) t.b.v. van de Monitor Brede Welvaart 2018.
Pagina bij het CBS met de notitie van Hueting en De Boer (februari 2018, correctie januari 2019) over mDNI 2015 t.b.v. van de Monitor Brede Welvaart 2018.
   
Proefschrift Nieuwe schaarste en economische groei, 1974 (PDF 10.7 MB). Zie Engelse vertaling 1980. De conclusie is dat correctie van het nationaal inkomen (NI) niet goed mogelijk is omdat de preferenties onvoldoende tot uitdrukking kunnen worden gebracht op verstoorde markten. Het is nog wel mogelijk om de (later zo genoemde) asymmetrische boekingen A te voorkomen, en naast het NI kan men dan een gecorrigeerd NI-A plaatsen. Dit betreft waargenomen uitgaven aan het milieu. Deze vormen echter een grote onderschatting van wat werkelijk nodig is, maar tegelijkertijd is het een onoplosbaar probleem hoe te bepalen wat nodig is.

PM. In 1986 echter ontstaat het concept van de verticale vraagcurve via de (internationale) norm van milieuduurzaamheid, zie Hueting (1986b), het rapport aan prof. dr. E. Salim van Indonesië. De oplossing is andermaal de twee cijfers van NI en mDNI naast elkaar te zetten. Het gaat juist om de afstand NI - mDNI. Scherper gesteld: de afstand NI-A - mDNI moet voor milieuduurzaamheid naar nul gaan.
Colloquium Colloquium op 3 juni 2013 op het Ministerie van Economische Zaken: "Hoe meten we groene groei ?". Vooraf toegezonden tekst plus verslag, 2 november door B. de Boer, R. Bosch en R. Hueting, als PDF of Word DOC (wellicht voor tabellen).
Theorie Drie hardnekkige mythen in het milieudebat, origineel, ook gepubliceerd in ESB 23-11-1994 en als "Three persistent myths in the environmental debate" in Ecological Economics 18 (1996) 81-88
Discussie met Jeroen van den Bergh - 2005, over NI vs welvaart
Discussie met Henk van Tuinen - 2006, over asymmetrische boekingen in het cijfer voor het nationaal inkomen
Hoe lang duurt duurzaam? - passage in een discussie
Annotaties bij ‘Aan schaarste geen gebrek’, gebaseerd op het werk van Hueting en De Boer, door Bart de Boer, Roefie Hueting en Thea Sigmond, augustus 2008. Verwijzingen naar (1) Samenvatting van het gesprek tussen Bart de Boer (CE) en Reyer Gerlagh (IVM) bij het IVM op 11 november 2005, door Reyer Gerlagh en Bart de Boer, en (2) Notitie verandering prijsverhoudingen in buitenland bij overgang naar milieuduurzaamheid n.a.v. gesprek van Jeroen van den Bergh met Marjan Hofkes, notitie 31 mei 2005 
Milieuduurzaamheid en economische groei, asymmetrische boekingen, ESB 13 mei 2011, no 96 (4610), pag 310-313, zie ook ESB-online. Een aanrader. (Bevat een kleine correctie t.o.v. de papieren versie.) Een nadere toelichting met formules en grafiek in De Boer & Hueting 2010
Notitie paradox "milieuduurzaam is goedkoper" en "mDNI is half NI", notitie april 2011
  Kosten en baten van 'groene' welvaart, Hueting & De Boer, Tijdschrift voor Overheidsfinanciën (TvOF), Juli 2014, p87-90
  Hofkes & Verbruggen (2012) en Hueting & De Boer (2014) - met briefwisseling, Tijdschrift voor Overheidsfinanciën (TvOF), 2014
Algemeen ANP over Hueting, mei 2007
  Welvaartsparadoxen, 20 maart 1968, ESB 2636, p263-264
Geschiedenis van het DNI, Peter van Vliet (2006)
DNI voor Dummies, met Peter van Vliet (2006)
Het DNI, een indicator voor milieuduurzaamheid, 17 augustus 2006 (korte versie PDF)
  Hueting vindt methode voor berekening duurzaam Nationaal inkomen; "Produktiegroei is de kern van het milieuprobleem', NRC-Handelsblad, 9 januari 1992, door Henk Donders. PM. Sinds 1992 zijn er twee belangrijke stappen gezet: (1) De conclusie dat een model nodig was, met derhalve uitkomsten voorwaardelijk aan het model. (2) T.a.v. de normen en de maatschappelijke preferenties is de volgende voorwaardelijkheid onderkend: Het normale nationaal inkomen (NI) is conditioneel op de aanname dat de marktprijzen niet verstoord zijn zodat de waargenomen transacties het gevolg zijn van onbelemmerde preferenties. Het mDNI is conditioneel op de aanname dat de marktprijzen t.a.v. milieu-duurzaamheid verstoord zijn, zodat deze prijzen moeten worden aangepast aan normen voor milieu-duurzaamheid. Voor beide punten geldt: Waar de werkelijke maatschappelijke preferenties liggen is onbekend maar voor beide statistische indices kunnen de condities helder aangegeven worden.
Dubbelleven, door Arnoud Veilbrief, Spui 34, het blad van UvA alumni, Januari 2011, pag 18 - en zie ESB 13 mei 2011 hierboven
  Wie was de pianist?, Max Herold, 7 oktober 2017
Het DNI, een indicator voor milieuduurzaamheid (lange versie), opgenomen in Paul Gerbrands e.a., "Tien miljoen mensen als duurzame bevolkingsomvang", Uitgeverij Damon, Budel, 2006 (PDF met voetnoten)
Inleiding tot de theorie van het mDNI, een macro indicator voor duurzame ontwikkeling. Referaat voor het OECD Wereld Forum over Statistiek, Kennis en Beleid “Meten en Aanmoedigen van de Vooruitgang van Samenlevingen”, Istanbul, 27-30 juni 2007, Ronde Tafel sessie “Duurzame Ontwikkeling”. Nederlandse vertaling uit het Engels
Cradle to Cradle, duurzaam nationaal inkomen en groei. Speech Cradle to Cradle congres op 1 november 2007 te Maastricht
Roefie Hueting en het DNI, door Thomas Cool, Economisch Statistische Berichten 24-8-2001, p652-653
Ter overpeinzing op het wijde water. Voor Henk van Tuinen bij zijn afscheid van het CBS, van een vriend. (April 2003 PDF)
Klimaatbeleid is een kwestie van beschaving, door Thomas Colignatus, Economisch Statistische Berichten, 1 juni 2007, p317
Brieven van Hennipman aan Hueting, 1987
Open brief aan Arnold Heertje, 7 maart 2008, met de reactie van Heertje en enkele anderen
Zijn economische groei en duurzaam milieubeleid te verenigen, zoals Hans Wijers gelooft? door J. Jan Willem van Waning, D66 Plein, 17 september 2011
  Brief van Bart de Boer aan Hester van Santen, over haar artikel in de NRC Wetenschapsbijlage van 8 juni 2015 over de waardering van de Mookerhei. Waar Van Santen bij de lezer het beeld schept dat het Nature artikel van Costanza et al. vernieuwend en vrij van fundamentele kritiek was, zie hier die kritiek door Hueting et al. bij de discussie in Ecological Economics.
  Hoe kunnen ecologie-, milieu- en/of klimaatwetenschappers gaan inzien dat wetenschappelijke economen falen in hun beoordeling van het milieu-duurzaam nationaal inkomen volgens de definitie van Hueting (mDNI) ?, bijdrage in 2016 aan de Nationale Wetenschapsagenda door Thomas Colignatus
  Het Duurzaam Nationaal Inkomen in de Tweede Kamer, door Esther Somers 2006 en Essay voor congres 22 mei 2006 door Rob Gort, Bob Goudzwaard en Esther Somers
  Brief aan de Tweede Kamer, 8 mei 2019, over Milieuduurzaam Nationaal Inkomen (mDNI), Monitor Brede Welvaart, en Verantwoordingsdag (15 mei 2019)
   
CBS 1997 Standpunt CBS 1997: Voortzetting en verdere uitwerking van het onderzoek naar een duurzaam nationaal inkomen, 11 maart 1997, CBS BPA nr: 0785-97-LMI. Op pagina 2: "Het CBS vindt het belangrijk dat de pogingen om tot een duurzaam nationaal inkomen te komen worden voortgezet. (...) Het is echter duidelijk geworden dat het CBS het project niet alleen aan kan; samenwerking met andere onderzoeksinstellingen is noodzakelijk, met name bij de vaststelling van de normen voor een duurzaam gebruik van het milieu en bij de modelsimulaties." Dit leidde tot de opdracht voor VU IVM om het mDNI door te rekenen, zie de rapporten vanaf 2000. NB: (1) De normen worden niet vastgesteld maar afgeleid uit de wetenschappelijke literatuur, en dat kan het CBS ook zelf doen, zoals gedaan bij de VU IVM doorrekening, zie hier. (2) Het CBS kan modellen maken cq. van anderen zoals het CPB en PBL hiervoor geschikt maken.
   
NSDO Nationale Strategie voor Duurzame Ontwikkeling - Verkenning van het Rijksoverheidsbeleid, VROM 2002-01 ten behoeve van de Earth Summit in Johannesburg, met voorwoord van minister Jan Pronk. Zie Bijlage 2 pag 132 voor het mDNI
Subsidie Verdwijning van de subsidie voor het DNI, door de minister aan de Tweede Kamer toegezegd, kamerstuk 29200-XI-no-125 van 1 juli 2004
Monitor D Is het beleid van het huidige kabinet duurzaam? ESB Vraag v/d week aan Roefie Hueting, maart 2008
Externe link: Monitor Duurzaam Nederland 2009: het rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Centraal Planbureau (CPB), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Discussie met het Centraal Bureau voor de Statistiek - 2009, over de Monitor Duurzaam Nederland 2009: aanzet 2 april 2009, antwoord CBS van 18 mei en reactie daarop van 11 juni, 4 augustus en 15 september (ook verzonden aan de andere planbureaus)
Discussie met het Centraal Planbureau - 2009, over de Monitor Duurzaam Nederland 2009: aanzet 2 april 2009, antwoord CPB van 27 april, en reactie daarop van 8 mei inclusief bijlagen: (1) Hoe lang duurt milieuduurzaamheid? (2) Methode Tinbergen, Hueting, Bosch voor het duurzaam gebruik van niet vernieuwbare hulpbronnen (uit Hueting en De Boer (2001), blz. 67-69), (3) Waarom milieuduurzaamheid alleen kan worden bereikt bij drastische verandering van de prijsverhoudingen in alle landen (ook verzonden aan de andere planbureaus)
Discussie met het Centraal Planbureau - okt 2011 - jan 2012 over zorg, onderwijs etc. in mDNI. PM Notitie Hueting November 2001 over een motie over mogelijke berekening door CPB
Links Eerlijk delen = eerlijk meten, Max Herold Management issues, duurzame ontwikkeling www.insnet.org
Deze site Dr. Roefie Hueting (1929) is een econoom die bij het Centraal Bureau voor de Statistiek werkte, daar hoofd van de afdeling milieustatistieken was, en die een maatstaf ontwikkelde voor het nationaal inkomen (Bruto Binnenlands Product) onder de aanname van een collectieve preferentie voor milieu-duurzame ontwikkeling, welke maatstaf gebruikt kan worden naast het traditionele cijfer voor het nationaal inkomen welk traditioneel cijfer veronderstelt dat de preferenties ongestoord in de marktprijzen tot uitdrukking komen.
Deze website wordt onderhouden voor dr. Hueting. Persbericht over deze site.
Schilderij Het mDNI vond ondersteuning bij Jan Tinbergen (1903-1994), Pieter Hennipman (1911-1994), Wim Drees jr. (1922-1998) en Hans van den Doel (1937-2012). De laatste werd door enkele hersenbloedingen getroffen en vond een manier om zich te uiten ook in het maken van schilderijen. In dit aardige schilderij legt Van den Doel een link naar de leermeesters, alsmede naar zijn eigen leerling Jos de Beus (1952-2013). Klaarblijkelijk is het nalatig geweest om aan De Beus te vragen hoe hij over het mDNI dacht. 

Het schilderij staat in H. van den Doel, Kees Tamboer, Jan Tromp, "Hans van den Doel. Politicus, econoom, schilder", Van Gennep 1997, p30, en is hier gereproduceerd met toestemming van de erfgenamen, mw. K. Van den Doel - Blok.